Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Warszawa, 12 czerwca 2019

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1 A 02-097 Warszawa, Dyrektor zakładu leczniczego Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.16.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań EEG

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki określone w SWKO i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w lokalizacji zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 26 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 w Kancelarii DSK w Warszawie (lokalizacja Żwirki i Wigury 63A) – Parter, pokój 001 lub Dziale Spraw Pracowniczych, 5 piętro, pokój 109D.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 26 czerwca 2019 r. o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro, pokój 108D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

Warszawa, 11 czerwca 2019r

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1 A 02-097 Warszawa, Dyrektor Zakładu Leczniczego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.15.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Świadczenie usług pielęgniarskich w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne w Oddziale Klinicznym Neonatologii DSK w Warszawie

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Klinicznym Pneumonologii, Alergologii i Pediatrii w DSK w Warszawie

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii w DSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki określone w SWKO i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w lokalizacji zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych (pok.109 , 5D) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 25 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 w Kancelarii DSK w Warszawie (lokalizacja Żwirki i Wigury 63A) – Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 25 czerwca 2019 r. o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 108D.
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert

 Warszawa, dnia 19 czerwca 2019r.   ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, Dyrektor Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie zmienia treść ogłoszenia oraz SWKO w postępowaniu konkursowym DSP.4240.15.2019 na udzielanie świadczeń pielęgniarskich w podziale na zadania w następujący sposób.

 1. Treść pkt 4 Ogłoszenia oraz SWKO otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 w kancelarii DSK w Warszawie- Parter, pokój 001.”
 2. Treść pkt 5 Ogłoszenia oraz SWKO ulega zmianie na: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2019 r o godz. 10.00."

5 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1 A 02-097 Warszawa, Dyrektor zakładu leczniczego Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.14.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie konsultacji z zakresu genetyki klinicznej pacjentom hospitalizowanym

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej (interwencyjnej)

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki określone w SWKO i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w lokalizacji zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 19 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 w Kancelarii DSK w Warszawie (lokalizacja Żwirki i Wigury 63A) – Parter, pokój 001 lub Dziale Spraw Pracowniczych, 5 piętro, pokój 109D.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 19 czerwca 2019 r. o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro, pokój 108D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

 Warszawa, 28 maja 2019r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1 A 02-097 Warszawa, Dyrektor Zakładu Leczniczego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.13.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju – Usługi Szpitalne w zakresie opieki pielęgniarskiej (kod CPV 85111000-0) w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pełnienie nadzoru i organizacji udzielania świadczeń w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie.

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki określone w SWKO i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w lokalizacji zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych (pok.109 , 5D) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 11 czerwca 2019 r. do godziny 12:00w Kancelarii DSK w Warszawie (lokalizacja Żwirki i Wigury 63A) – Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 11 czerwca 2019 r. o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 108D.
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, Dyrektor Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie zmienia treść ogłoszenia oraz SWKO w postępowaniu konkursowym DSP.4240.13.2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju – Usługi Szpitalne w zakresie opieki pielęgniarskiej (kod CPV 85111000-0) w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pełnienie nadzoru i organizacji udzielania świadczeń w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie w następujący sposób.

 1. Treść pkt 4 Ogłoszenia oraz SWKO otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać do dnia 19 czerwca 2019 r. do godz. 10:00 w kancelarii DSK w Warszawie- Parter, pokój 001.”
 2. Treść ogłoszenia oraz SWKO ulega zmianie na: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2019 r o godz. 11.00."

 

DSP.4240.12.2019                                                                                  Warszawa, 28 maja 2019 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Dziecięcego Szpitala klinicznego im Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.12.2019 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie chirurgii dziecięcej wybrano następujące oferty:

 1. Maria Jabłońska, PWZ 2370345
 2. Małgorzata Karpińska, PWZ 2413809
 3. Rafał Drabiński, PWZ 2173261

 


Warszawa, 14  maja 2019r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1 A, 02-097 Warszawa, Dyrektor lokalizacji Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.12.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie chirurgii dziecięcej

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki określone w SWKO i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w lokalizacji zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 28 maja 2019 r. do godziny 12:00 w Kancelarii DSK w Warszawie (lokalizacja Żwirki i Wigury 63A) – Parter, pokój 001 lub Dziale Spraw Pracowniczych, 5 piętro, pokój 109D.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 28 maja 2019 r. o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro, pokój 108D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

DSP.11.2019                                                                                                            Warszawa, 29 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2190 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.11.2019 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu wybrano oferty złożone przez:

 1. Joanna Niećko
 2. Paweł Uchański
 3. Tomasz Jakutowicz
 4. Piotr Maciszewski
 5. Sebastian Gackowski
 6. Mateusz Jeśkiewicz

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1 A 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), ogłasza konkurs ofert o nr DSP.11.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki określone w SWKO i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w lokalizacji zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godziny 9:00 w lokalizacji UCK WUM (ul. Żwirki i Wigury 63A) – Parter, pokój 001 lub Dziale Spraw Pracowniczych, 5 piętro, pokój 109D.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 108D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

 Warszawa, 16 kwietnia 2019r.

DSP.4240.10.2019                                                                                  Warszawa, 29 kwietnia 2019 r.

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Dziecięcego Szpitala klinicznego im Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.10.2019 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania wybrano następujące oferty:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji preparatów histopatologicznych - Andrzej Mróz, PWZ 4713818

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania konsultacji oraz zabiegów neurochirurgicznych – Henryk Koziara, PWZ 7713294

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania konsultacji oraz zabiegów chirurgicznych – Włodzimierz Piwowar, PWZ 2719226


OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1 A 02-097 Warszawa, Dyrektor lokalizacji Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190), ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.10.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji preparatów histopatologicznych

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania konsultacji oraz zabiegów neurochirurgicznych

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania konsultacji oraz zabiegów chirurgicznych

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki określone w SWKO i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w lokalizacji zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00 w Kancelarii DSK w Warszawie (lokalizacja Żwirki i Wigury 63A) – Parter, pokój 001 lub Dziale Spraw Pracowniczych 5 piętro, pokój 109D.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 108D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

 Warszawa, 15 kwietnia 2019r.

DSP.4240.9.2019                                                                                     Warszawa, 24 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

 Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Dziecięcego Szpitala klinicznego im Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.9.2019 na Udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
w Warszawie
wybrano następujące oferty:

 1. Dorota Bębenek PWZ 2554196
 2. Małgorzata Mirecka PWZ 2000931

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1 A 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190), ogłasza uzupełniający konkurs ofert o nr DSP.4240.9.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki określone w SWKO i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w lokalizacji zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00w Kancelarii DSK w Warszawie (lokalizacja Żwirki i Wigury 63A) – Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 108D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

 Warszawa, 8 kwietnia 2019r.

Warszawa, 28.03.2019

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

 Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Dziecięcego Szpitala klinicznego im Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.8.2019 na świadczenia pielęgniarskie w podziale na zadania wybrano następujące oferty:

Zadanie1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym DSK w Warszawie - Maciej Kwasiuk. PWZ 4129347P

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziałach Klinicznych Onkologii, Hematologii i Przeszczepiania Szpiku DSK w Warszawie - Paulina Bajor PWZ 4128975P


OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1 A 02-097 Warszawa, Dyrektor Zakładu Leczniczego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190), ogłasza uzupełniający konkurs ofert o nr DSP.4240.8.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na świadczenia pielęgniarskie w podziale na zadania.

Zadanie1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym DSK w Warszawie

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziałach Klinicznych Onkologii, Hematologii i Przeszczepiania Szpiku DSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki określone w SWKO i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w lokalizacji zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych (pok.109 , 5D) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 28 marca 2019 r. do godziny 12:00w Kancelarii DSK w Warszawie (lokalizacja Żwirki i Wigury 63A) – Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 28 marca 2019 r. o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 108D.
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

Warszawa, 21 marca 2019r.